Tarım Kredi

İl İl Destek Verilen Tarım Ürünleri (Havza Modeli 2022)

İl İl Destek Verilen Tarım Ürünleri (Havza Modeli 2022)

08/12/2021 tarihinde Resmi Gazete’de Tarımsal Desteklemelere ilişkin karar yayımlandı. Bu karar gereğince Tüm Türkiye’nin il bazında havza bazlı destekleme modeline göre destek verilen ürünleri listeledik.

Tarım ve hayvancılık alanında 2022 yılında ödenmesi muhtemel olan tarım ve hayvancılık desteklemeleri içeriğimizde..

Alan bazlı destekler 2022

MADDE 2- (1) 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

 • Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, yem bitkileri, patates, kuru soğan ve Zeytin ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.
2022 yılında yapılacak mazot gübre desteği ödeme tutarları

Toprak analiz desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için Tarım ve Orman Bakanlığınca (Bakanlık) yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40 TL olarak yapıhr.

2022 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik tarım faaliyeti yapmış, geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki ürettiği ürüne “ürün sertifikası” düzenlenmiş çiftçilere birim destek miktarları aşağıdaki tabloda belirtilen rakamlar üzerinden ödeme yapılır.

2021 üretim yılında Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için an yetiştiriciliği yapan çiftçilere birim destek miktarı aşağıdaki tabloda belirtilen rakam üzerinden ödeme yapılır.

Organik tarım ödeme tutarları

İyi tarım uygulamaları yapan ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2021 üretim yılında bireysel veya grup sertifıkasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olan çiftçilere Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

İyi tarım uygulamaları

Küçük aile işletmesi desteği kapsamında dekara 100 TL destekleme ödemesi Ekli listede belirtilen tanın havzalarında; 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda, 2022 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekara 170 TL fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

 • Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekara 10 TL destekleme ödemesi yapılır.
 • Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 TL destekleme ödemesi yapılır.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destekleri

Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan tarım havzalarında, 2021 yılında üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi desteği yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri, her bir havza için ekli listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.

 • Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2021 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek ve nohut ürünlerine tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, dane Zeytin ve Zeytin yağında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre, kütlü pamukta yurt içinde üretilip sertifıkalandırılan tohum kullanma şartı aranarak destekleme ödemesi yapılır.
 • Yaş çay ürününe aşağıda belirlenen miktarlarda kg bazlı fark ödemesi desteği verilir.
 • Fark desteği ödemeleri 2022 yılı bütçesinden karşılanır. 2021 yılı fark ödemesi destekleri bütçesinden kaynak arttığı takdirde 2022 yılı hububat ve baklagil ürününe destekleme ödemesi yapılır.
 • Ödemeler için alım satım belgesi (fatura, müstahsil makbuzu, DİTAP satış kaydı) istenir.
 • Aşağıda belirtilen ürünlere, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.
Sıra NoHavza Bazlı Fark Ödemesi Desteği(kr/kg)
1Yağlık Ayçiçeği, Kanola,Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek50
2Kütlü Pamuk110
3Soya60
4Aspir55
5Dane Mısır3
6Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale, Çeltik10
7Zeytinyağı80
8Yaş Çay13
9Dane Zeytin15
 • Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtlı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2021 üretim yılında ekilen nohut, mercimek ürünlerine ilave % 50 destek ödenir. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.
 • 2 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin ekli listelerde belirlenen havzası dışında yetiştirilmesi durumunda mazot, gübre, fark ödemesi, sertifikalı tohum kullanım, yem bitkileri ve fındık alan bazlı gelir desteği ödemeleri yapılmaz.
 • Desteklemelerden; Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yaş çay fark ödemesi yapılır.

Hasat makinaları ile hasadı yapılan ürün ve üretim alanları için hasat zamanında uygun hasat makinalarında, uzaktan izleme ve verim tespiti yapan sistemlerin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılır.

Hayvancılık destekleri 2022

MADDE 4- (1) Yem bitkileri desteğinde;

 1. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre yem bitkileri desteğinde, ekli listede yer alan havzalarda Çiftçi Kay1t Sistemine kay1th arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla aşağıda belirlenen miktarlarda ödeme yapılır.
Sıra NoYem Bitkileri Üretim DesteğiTL/da/ Yıl
1Korunga (Sulu/Kum)90
2Tek Yıllık Yem Bitkileri (Sulu/Kuru)60
3Silajhk Ekilişler (Sulu)100
4Yapay Çayır Mera150
5Çok Y1lhk Yem Bitkileri (Sulu)90
6Kuru Ekilişler40

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2022 yılında ekilen yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave % 50 destek ödenir.

 • Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı örtüaltı ünitelerinde, bombus arısı kullanan çiftçilere koloni başına 60 TL ödenir.

Büyükbaş hayvanc1hk desteklemelerinde;

 • Buzağı/malak/dişi manda desteği:
  • Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağ1lan ile son iki buzağ1lama aras1 süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 370 TL/baş, etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağ1larma 600 TL/baş ödenir.
  • Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 TL/baş ödenir.
  • Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave 175 TL/baş ödenir.
  • Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 50 TL/baş ödenir.
  • Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme birim miktarlarının 1-20 başa kadar tamamı, 21- 100 başa kadar % 75’i, 101- 500 baş için % 50’si ödenir.
  • Dişi mandalara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 200 TL/baş, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 250 TL/baş, soy kütüğüne kay1th malaklara ilave 200 TL/baş, suni tohumlamadan doğan malaklara aynca ilave 250 TL/baş destek ödenir.
 • Islah amaçlı süt içerik analizi desteği: Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanhkça belirlenen kriterleri sağlayan, suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 150 TL/baş’a kadar destek ödenir.
 • Düve alımı desteği: En az 1 baş, en fazla 20 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanhkça belirlenecek düve bedelinin % 40’1 kadar destek ödenir.

ç) Hastalıktan ari işletme desteği: Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde bulunan, damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak 100 TL/baş destek ödenir.

d) Besilik erkek sığır desteği:

Besilik erkek sığır desteği: Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (HBS) kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1- 200 baş için (200 baş dahil) hayvan başına 250 TL/baş destek ödenir. Bu Kararın yayımlandığı tarihten sonra besiye alınan hayvanlarda besi başlangıcı ile tahmini kesim tarihinin kınnızı et kayıt sistemine kayıt ettirilme şartı aranır.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

 • Çoban istihdam desteği: 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5.000 TL destek ödenir.
 • Anaç koyun keçi desteği: Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyunlarına 30 TL/baş, anaç keçilerine 35 TL/baş, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL/baş, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçilerine ilave 2 TL/baş destek ödenir.
 • Sürü büyütme ve yenileme desteği: Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla 100 TL/baş destek ödenir.

ç) Küçükbaş soy kütüğü desteği: Islah programına dahil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ve Bakanlık HBS sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine 100 TL/baş, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 TL/baş destek ödenir.

Diğer hayvancılık desteklemelerinde;

Tiftik üretimi desteği: Üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’ e bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) veri tabanına kaydettiren üreticilerin, oğlak tiftiğine 30 TL/kg, anamal tiftiğine 28 TL/kg ve tali tiftiğine 20 TL/kg, sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğine ilave 1O TL/kg destek ödenir.

İpek böceği desteği: İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 100 TL/kutu, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın kg’ına 70 TL destek ödenir.

Arıcılık desteği: Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye üreticilere; anlı kovan başına 15 TL, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek ödenir.

Aşı, atık ve küpe desteği: Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1000 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/baş, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar için 1,5 TL/baş, küçükbaş hayvanlar için 1 TL/baş destek ödenir.

 • Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) desteği: Bakanlıkça belirlenen hayvansal ürünlerini DİTAP üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden pazarlayan üreticilere ve besilik hayvanını bu platfonn üzerinden temin eden ve üçüncü fıkranın (d) bendinde yer alan şartları sağlayan yetiştiricilere Bakanlıkça belirlenen dönem, birim fiyat ve kriterler üzerinden destek ödenir.
 • Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla örtüaltında ve açık alanda aşağıda belirtilen birim fiyatlarda biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemesi yapılır.
Sıra NoBiyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği(TL/da)
1Örtüaltında biyoteknik mücadele desteği120
2Örtüaltında biyolojik mücadele desteği400
Örtüaltı paket toplamı520
3Biyoteknik mücadele desteği80
4Biyolojik mücadele desteği50
Açık alanda paket toplamı130

Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram başına aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılır.

Kapalı sistemde üretim yapanlar ile kilogram üstü alabalık üretimi yapanlara aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır.

Çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün (Lagocephalus sceleratus ) avcılığını yapan balıkçılara aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır.

Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir ve destekleme ödemesi buna göre yapılır.

Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğinde 30.000 kg, diğerlerinde 350.000 kilogram ile sınırlıdır.

Hastalıktan ari kuluçkahanelerde alabalık anaçları için adet başına aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Hastalıktan ari bir kuluçkahanenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, 10.000 adet damızlık anaç ile sınırlıdır.

Sıra Su Ürünleri Desteği (TL/kg-adet)

 • Alabalık (kg) kg’a kadar (350.000 kg dahil)  0,75
 • Yeni Türler (kg) kg’a kadar (350.000 kg dahil)  1,50
 • Kapalı Sistem Üretim (kg) 000 kg’a kadar (350.000 kg dahil) 1,50
 • 1 Kilogram Üstü Alabalık 000 kg’a kadar (350.000 kg dahil) üretimi (kg)
 • Midye (kg) 000 kg’a kadar (350.000 kg dahil)  0,10
 • Sazan (kg) 350.000 kg’a kadar (350.000 kg dahil) 0,50
 • Hastalıktan Ari 10.000 adet’e kadar (10.000 adet dahil)
 • Kuluckahane Damızlık 60,00
 • Toprak Havuzlarda Balık 000 kg’a kadar (30.000 kg dahil) Yetiştiriciliği (kg)
 • Balon Balığı Avcılık 000.000 adet’e kadar (1.000.000 adet Desteklemesi dahil)
 • Balıkçı gemisi desteğinde; geleneksel k1y1 bahkç1hğmm kay1t altına ahnmas1 ve desteklenmesi, geleneksel k1y1 bahkç1hğmm devamhhğmm sağlanmas1 ve Bakanhkça belirlenen verilerin toplanmas1 ile kay1t altına ahnmas1 karş1hğmda, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 1O metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine aşağıda belirtilen miktarda, gemi başına destekleme ödemesi yapılır.
Sıra

 

No

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi(TL/Gemi Adedi)
10-4,99 (metre) deniz ve iç su balıkçı gemileri750
25-7,99 (metre) deniz ve iç su balıkçı gemileri1000
38-9,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 8 metre ve daha büyük boylardaki iç su balıkçı gemileri1.250
 • Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta kovan başına, ipekböceğinde kilogram başına aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.
 Hayvan Gen Kaynakları Desteği(TL/Baş/Kovan/kg)
lBüyükbaş hayvan koruma (baş)600
2Küçükbaş hayvan koruma (baş)90
3S1ğır pedigrili koruma (baş)800
4An koruma (kg)40
5İpekböceği koruma (kg)100

6 Islah programındaki; koyun/keçi ve yavrularına halk elinde ıslah desteği (baş),

 sürüde 
7Halk elinde manda ıslahı (anaç manda) 850
8Damızlığa ayrılan manda (düve/tosun) (baş) 200
9Damızlık erkek materyal (koç-teke) (baş) 200

Telafi edici ödeme destekleri

MADDE 5- (1) Yeni zararlı organizmaların ülkemize bulaşmasını engellemek, mevcut olanların eradikasyonu ve mücadelesinin yapılması ile yayılmasını önlemek amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak gerekli karantina tedbirleri kapsamında fındıkta yasaklama süresi olan 4 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere 15 TL/kg, taş çekirdekli meyvelerde yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere ve 3 TL/kg bitki karantinası tazminatı destekleme ödemesi yapılır.

Diğer tarımsal amaçlı destekler

MADDE 6- (1) 2021 yılı güz dönemi ile 2021 yılında ekimi/dikimi yapılan ve 2022 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt edilen ekim/dikimler için sertifikalı tohum kullanım ve sertifikalı fidan /fide ve standart fidan kullanım destekleri, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan çiftçilere yapılır.

 • Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 2021 üretim yılında susam ve yerfıstığı için tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünler için ise ekli listede yer alan havzalarda sertifikalı tohum kullanan çiftçilere aşağıdaki tabloda belirtilen birim destekleme miktarlarına göre 2022 yılında ödenmeye başlanır.
Sıra NoSertifikalı Tohum Kullanım Desteği(TL/da)
1Aspir, Kanola (Kolza)5
2Susam4
3Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yulaf, Çeltik16
4Kuru Fasulye, Mercimek30
5Nohut20
6Patates100
7Fiğ, Yem Bezelyesi, Korunga, Soya22
8Yonca30
9Yerfıstığı17

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği uygulamalarında 2022 üretim yılı için aşağıdaki tabloda belirtilen birim destekleme miktarlarına göre ödeme yapılır ve ödemelere bütçe imkanları dahilinde 2022 yılında başlanır.

Sıra NoSertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım DesteğiStandart (TL/da)Sertifikalı (TL/da)
1Antepfıstığı, Ceviz, Badem, Maviyemiş ve Aronya,100400
 

 

2

Armut, Ayva, Elma, Kiraz, Nektarin, Şeftali, Erik, Limon, Mandalina, Portakal, Kayısı, Vişne, Zeytin ,

 

Diğer Meyve Türleri ve Asma (Nar ve Muz hariç)

 

 

100

 

 

280

3Sertifikalı Çilek Fidesi ile Bahçe Tesisi400

Yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere 2021 yılında ürettikleri sertifikalı tohumluklar ile orijinal/temel ve üstü tohumluk üretimlerine aşağıda belirtilen miktarlarda yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapılır.

6Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi1,501,60
7Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut0,500,60
8Kanola (Kolza)1,201,80
9Patates0,100,20
10Soya0,350,70
11Susam0,601,80
12Yerfıstığı0,801,00
13Yonca4,005,00

Sertifikalı sınıfında fidan üretimi yapan, bunların satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş fidan üreticisi kabul edilen, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere 2021 yılında ürettikleri aşılı ve aşısız fidanlar için fidan başına aşağıda belirtilen miktarlarda sertifikalı fidan üretim desteği ödemesi yapılır.

 

 

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği (Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler)

TL/Adet
Aşılı Fidan0,50
Aşısız Fidan0,25

Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilir ve 2019 yılında kayıt altına alınan 000 işletmede işletme başına 600 TL olarak ödenir.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği; Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 1000 TL on iki aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde 2021 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenir. Destekleme ödemesi kriterleri, denetleme ve cezaların uygulanması, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile tarımsal yayım ve danışmanlık desteklemesinden yararlanacak serbest tarım danışmanı ve tarım danışmanı sayısı bütçe miktarına göre Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, Bakanlıkça uygun görülen araştırma ve geliştirme (AR-GE) projelerine destekleme ödemesi yapılır.

Kesinti oranları

MADDE 7- (1) Üretici/yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre kurulmuş, kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin, hak ettikleri desteklerden “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında aşağıdaki tabloda göstertilen oranlarda kesinti yapılır. Kalan miktar yetiştiricilerin hesabına ödenir. Tabloda belirtilmeyen uygulamalar için Bakanlıkça oran belirlenir. Birden fazla merkez birliğine üyeliği bulunan kooperatif üst/bölge birlikleri, destekleme yılı için hizmet bedelinin ödeneceği merkez birliğine taahhütname verir. Bu taahhütnameler, merkez birliklerince destekleme yılı başında Bakanlığa gönderilir. Hizmet bedelleri merkez birliklerinden gelen liste ve taahhütnamelere göre ödenir.

Destek KonusuOran (%)
Buzağı, ıslah amaçlı süt içerik analizi, besilik erkek sığır, anaç koyun-keçi, sürü büyütme, küçükbaş soy kütüğü desteğinde%3’ü il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden %5’i merkez birliğine
Malak/dişi manda ve arıcılık desteğinde%3’ü il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden %25’i merkez birliğine
Kooperatifler üzerinden yapılan desteklemelerde%3’ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden % 25’i kooperatif merkez birliğine
Üretici/yetiştirici birlikleri aracılığı ile DİTAP üzerinden pazarlanan ürünlerde%3’ü il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden %5’i merkez birliğine
Kooperatifler aracılığı ile DİTAP üzerinden pazarlanan ürünlerde%3 ‘ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden % 25’i kooperatif merkez birliğine
Su ürünleri desteğinde (balon balığı avcılık desteklemesi hariç)%2’si il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden %20’si merkez birliğine, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreticilerden balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullamlmak üzere %2 oranında merkez birliğine

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Projelerinde, ıslah verileri alınan hayvanlar için ödeme yapılır. Verilerin toplanmasına ilişkin giderler projeye katılan yetiştiriciler tarafından, proje hesabına yatıracakları ödemelerle karşılanır. Bu ödemeler, projedeki yetiştiricinin aldığı toplam desteğin, manda ıslah projelerinde % 15’ini, koyun/keçi ıslah projelerinde % 20’sini geçemez. Bu hesaba ilişkin tüm harcamalar Bakanlık talimatıyla belirlenir ve ilgili birlik/yetiştirici temsilcisi tüzel kişilik tarafından gerçekleştirilir. Proje kapsamındaki destek ödemeleri, birlik/yetiştirici temsilcisi üzerinden yetiştiricilere ödenir. Bu projelerden ayrıca, birinci fıkra kapsamındaki tabloda belirtilen hizmet bedeli

Bitki Karantina Tazminatı kapsamında yapılan ödemelerden, fındık karantina tazminatı destekleme ödemesinin, eradikasyon çalışması yapması koşulu ile eradikasyon masraflarının karşılanması amacıyla %18’lik kısmı kesilerek Trabzon İli, Maçka Ziraat Odasına ödenir; geri kalan miktar üreticiye aktarılır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 8- (1) 2 nci maddede yer alan destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

 • 3 üncü maddede yer alan fark ödemesi destekleri 2022 yılı bütçesinden ödenir. 2022 yılı fark ödemesi destekleri bütçesinden, kaynak arttığı takdirde 2021 yılı ürününün ödemelerine de başlanır.
 • 3 üncü maddede yer alan yaş çay fark ödemesi desteği ile ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % O, 1’i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR’a ayrıca ödenir.
 • 4 üncü maddenin; hastalıktan ari işletme, besi, düve alımı, tiftik, ipekböceği, atık, aşı, küpe, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemeleri, balıkçı gemisi desteği ve DİTAP desteklemeleri uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın yılı bütçesinden hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan, diğer desteklemelerin ödemeleri ile yılından kalan ödemeler 2022 yılı ve sonrasındaki destekleme bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır; ancak 2022 yılı bütçe imkanları uygun olduğu takdirde bu ödemeler 2022 yılında başlatılır.
 • 5 inci maddede yer alan destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ayrılan kaynaktan, yılından kalan ödemeleri için ise 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ayrılan kaynaktan karşılanır.
 • 6 ncı maddede yer alan sertifikalı tohum kullanım desteği ve sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği kapsamında, 2021 yılı güz dönemi ile 2022 yılında ekimi/dikimi yapılan ve 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt edilen ekilişlere/dikilişlere ait destekleme ödemeleri, Bakanlığın 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenmeye başlanır. Sertifikalı fidan üretim desteği ve yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği 2021 yılı üretimlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.
 • 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında yer alan çiftlik muhasebe veri ağı sistemi katılım desteği ve sekizinci fıkrasında yer alan AR-GE projeleri desteği 2022 yılı bütçesinden ödenir.
 • 6 ncı maddenin yedinci fıkrasında yer alan tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi ödemeleri 2021 ve 2022 yılı bütçesinden karşılanır.
 • Bakanlık; ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, desteklemeye esas başvuru sürelerini belirlemeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya
 • Destekleme ödemeleri; tebliğlerle belirlenen ilgili birimler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.
 • Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası Ş. Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.
 • Bu Karar kapsamında yapılan tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 9- (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden, 2 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki toprak analizi desteği ve 6 ncı maddenin sekizinci fıkrasındaki AR-GE proje destekleri hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 10- (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

 • Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranlan dikkate alınarak hesaplanan kanunı faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

 • Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ LİSTESİ

Adana İli Desteklenen Ürünler;

 • Adana-Aladağ Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Adana-Ceyhan Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates, Soğan (Kuru)
 • Adana-Çukurova Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • Adana-Feke Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Adana-İmamoğlu Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • Adana-Karaisalı Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • Adana-Karataş Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates, Soğan (Kuru)
 • Adana-Kozan Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Adana-Pozantı Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 • Adana-Saimbeyli Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri
 • Adana-Sarıçam Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates, Soğan (Kuru)
 • Adana-Seyhan Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates, Soğan (Kuru)
 • Adana-Tufanbeyli Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Adana-Yumurtalık Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • Adana-Yüreğir Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates, Soğan (Kuru)

ADIYAMAN İLİ TARIMSAL DESTEKLEMELER

 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
 

 

Adıyaman-Besni

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates

 

 

Adıyaman-Çelikhan

 

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

 

 

Adıyaman-Gerger

 

 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

 

 

Adıyaman-Gölbaşı

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

 

 

Adıyaman-Kahta

 

 

Arpa, Buğday, Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

 

 

Adıyaman-Merkez

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

Adıyaman-SamsatArpa, Buğday, Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Adıyaman-Sincik

 

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri

 

 

Adıyaman-Tut

 

 

 

Arpa, Buğday, Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

 AFYONKARAHİSAR DESTEKLEME ÖDEMELERİ

 •  Afyonkarahisar-Başmakçı Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri
 • Afyonkarahisar-Bayat Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Afyonkarahisar-Bolvadin Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 • Afyonkarahisar-Çay Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 

 

Afyonkarahisar-Çobanlar

 

 

Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates

Afyonkarahisar-Dazkırı 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri

Afyonkarahisar-DinarArpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
Afyonkarahisar-EmirdağArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kanola, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Afyonkarahisar-EvcilerArpa, Buğday, Mısır (Dane), Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
Afyonkarahisar-Hocalar 

 

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Afyonkarahisar-İhsaniye 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates

Afyonkarahisar-İscehisar 

 

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Avçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Afyonkarahisar-Kızılören 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)

Afyonkarahisar-MerkezArpa, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)
 

 

Afyonkarahisar-Sandıklı

Arpa, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
Afyonkarahisar-SinanpaşaArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Afyonkarahisar-SultandağıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Afyonkarahisar-ŞuhutArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 

 

Ağrı-Hamur

 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Yem Bitkileri

 

 

Ağrı-Merkez

 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

 

 

Ağrı-Patnos

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 

 

Ağrı-Taşlıçay

 

 

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

 

 

Ağrı-Tutak

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

AKSARAY İLİ DESTEKLENEN ÜRÜNLER LİSTESİ

 •  Aksaray-Ağaçören Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Aksaray-Eskil* Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Aksaray-Gülağaç* Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Aksaray-Güzelyurt* Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Aksaray-Merkez* Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Aksaray-Ortaköy Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yula±: Patates
 • Aksaray-Sarıyahşi Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Aksaray-Sultanhanı* Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)
 • * Su kısıtı kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama Sulama şartı aranmaktadır.

AMASYA 

 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
 

 

Amasya-Göynücek

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)
 

 

Amasya-Gümüşhacıköy

Arpa, Buğday, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)
 

 

Amasya-Hamamözü

 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)

 

 

Amasya-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)
 

 

Amasya-Merzifon

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
 

 

Amasya-Suluova

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yula±:Patates, Soğan (Kuru)
 

 

Amasya-Taşova

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

 ANKARA DESTEKLENEN ÜRÜNLER

Ankara-Akyurt  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Ankara-Altındağ Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Ankara-Ayaş Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)

Ankara-Bala Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)

Ankara-Beypazarı Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)

Ankara-Çamlıdere Arpa, Buğday, Mercimek, Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)

Ankara-Çankaya Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

Ankara-Çubuk  Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Ankara-ElmadağArpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
Ankara-EtimesgutArpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
Ankara-EvrenArpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
Ankara-GölbaşıArpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
Ankara-GüdülArpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
Ankara-Haymana*Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yula( Soğan (Kuru)
Ankara-KalecikArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf
Ankara-KazanArpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)
Ankara-KeçiörenArpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf
Ankara-KızılcahamamArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
Ankara-MamakArpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
Ankara-NallıhanArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)
Ankara-PolatlıArpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
Ankara-PursaklarArpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf
Ankara-SincanArpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
Ankara-Ş.Koçhisar*Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)
Ankara-YenimahalleArpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf

* Su kısıtı kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama Sulama şartı aranmaktadır.

ANTALYA 

Antalya-DöşemealtıArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yula( Zeytin – Zeytin yağı
Antalya-ElmalıArpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
Antalya-Finike 

 

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

Antalya-GazipaşaArpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
Antalya-Gündoğmuş 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yula±:Zeytin – Zeytin yağı

Antalya-İbradı 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Antalya-KaşArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
Antalya-Kemer 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

Antalya-Kepez 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı

Antalya-Konyaaltı 

 

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

Antalya-KorkuteliArpa, Aspir, Buğday, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
Antalya-KumlucaArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
Antalya-ManavgatArpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
Antalya-Muratpaşa 

 

Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

Antalya-SerikArpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)

ARDAHAN

Havza Adı Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

 •  Ardahan-Çıldır Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Ardahan-Damal Arpa, Buğday, Çavdar, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Ardahan-Göle  Arpa, Buğday, Çavdar, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Ardahan-Hanak Arpa, Buğday, Çavdar, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Ardahan-Merkez Arpa, Buğday, Çavdar, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Ardahan-Posof Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates
 • Artvin-Ardanuç Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)
 • Artvin-Arhavi  Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Artvin-Borçka  Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Artvin-Hopa Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Artvin-Kemalpaşa Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Artvin-Merkez Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • Artvin-Murgul Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Artvin-Şavşat  Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates
 • Artvin-Yusuf eli Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • Aydın-Buharkent Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-Çine Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-Didim Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-Efeler Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-Germencik Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-İncirliova Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-Karacasu Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-Karpuzlu Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-Koçarlı  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-Köşk Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-Kuşadası Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-Kuyucak Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-Nazilli  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-Söke Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-Sultanhisar Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Aydın-Yenipazar Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

BALIKESİR

 •  Balıkesir-Ayvalık Arpa, BudaY, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • Balıkesir-Balya Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Balıkesir-Bandırma Arpa, buğday, Çeltk, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soifan (Kuru)
 • Balıkesir-Bigadiç Arpa ‘ Buğday,. Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Balıkesir-Burhaniye Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Balıkesir-Dursunbey A ‘ Aspir, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Balıkesir-Edremit Arp, Buğda, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Balıkesir-Erdek Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
 • Balıkesir-Gömeç Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Balıkesir-Gönen Arpa, Buğday, Çeltik, Kanola, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Balıkesir-Havran Arp, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Balıkesir-İvrindi Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Balıkesir-Karesi Arp, Buğda, Çavdar, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Balıkesir-Kepsut Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Balıkesir-Manyas Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Balıkesir-Marmara Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Balıkesir-Savaştepe Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Balıkesir-Sındırgı Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Balıkesir-Susurluk A ‘ Aspir, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Bartın-Kurucaşile

 

 

Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Bartın-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık
 

 

Bartın-Ulus

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

BATMAN

 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
 

 

Batman-Beşiri

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 

 

Batman-Gercüş

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

 

 

Batman-Hasankeyf

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 

 

Batman-Kozluk

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 

 

Batman-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 

 

Batman-Sason

 

 

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

BİLECİK

 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
Bilecik-BozüyükArpa, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)
Bilecik-GölpazarıArpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
Bilecik-İnhisarArpa, Buğday, Çavdar, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Bilecik-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
Bilecik-OsmaneliArpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf,Zeytin – Zeytin yağı
Bilecik-PazaryeriArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 

 

Bilecik-Söğüt

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
Bilecik-YenipazarArpa, Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

 BİNGÖL İLİ DESTEKLEMELERİ

 • Bingöl-Genç Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri
 • Bingöl-Adaklı  Arpa, Buğday, Yem Bitkileri
 • Bingöl-Karlıova Arpa, Buğday, Yem Bitkileri
 • Bingöl-Kiğı Arpa, Buğday, Yem Bitkileri
 • Bingöl-Merkez  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 • Bingöl-Solhan  Arpa, Buğday, Yem Bitkileri
Bingöl-YayladereBuğday, Yem Bitkileri
Bingöl-YedisuArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri
 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
 

 

Bitlis-Adilcevaz

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 

 

Bitlis-Ahlat

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 

 

Bitlis-Güroymak

 

 

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

 

 

Bitlis-Hizan

 

 

Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

 

 

Bitlis-Merkez

 

 

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates

 

 

Bitlis-Mutki

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates

 

 

Bitlis-Tatvan

 

 

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

 BOLU

 1. Bolu-Dörtdivan Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 2. Bolu-Gerede Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri
 3. Bolu-Göynük  Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık
 4. Bolu-Kıbrıscık Arpa, Buğday, Çeltik, Nohut, Yem Bitkileri
 5. Bolu-Mengen  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf
 

 

Bolu-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yula( Patates
 

 

Bolu-Mudurnu

 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık, Patates

 

 

Bolu-Seben

Arpa, Buğday, Çeltik, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Bolu-Yeniçağa

 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf

BURDUR

 •  Burdur-Ağlasun Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği, (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Burdur-Altınyayla Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Burdur-Bucak  Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Burdur-Çavdır  Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Burdur-Çeltikçi Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Burdur-Gölhisar Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Burdur-Karamanlı Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Burdur-Kemer  Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Burdur-Merkez Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yula( Patates
 • Burdur-Tefenni Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Burdur-Yeşilova Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

BURSA İLİ TARIMSAL DESTEKLEMELERİ

 • Bursa-Büyükorhan Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Bursa-Gemlik Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yula±:Zeytin – Zeytin yağı
 • Bursa-Gürsu Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Bursa-Harmancık Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)
 • Bursa-İnegöl  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 • Bursa-İznik Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Bursa-Karacabey Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
 • Bursa-Keles Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Bursa-Kestel  Arpa, Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Bursa-M.Kemalpaşa Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Bursa-Mudanya Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
 • Bursa-Nilüfer  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Bursa-Orhaneli Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Bursa-Orhangazi Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Bursa-Osmangazi Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Zeytin -Zeytin yağı
 • Bursa-Yenişehir Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates, Soğan (Kuru)
 • Bursa-Yıldırım Arpa, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)

ÇANAKKALE

 Çanakkale-Ayvacık Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)

Çanakkale-Bayramiç Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı

Çanakkale-Biga Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale,Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı

Çanakkale-Bozcaada Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı

Çanakkale-Çan Arpa, Buğday, Çavdar, Kanola, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

Çanakkale-Eceabat Arpa, Aspir, Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

Çanakkale-Ezine Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı

Çanakkale-Gelibolu Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı

Çanakkale-Gökçeada Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı

Çanakkale-Lapseki Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı

Çanakkale-Merkez Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf,Zeytin – Zeytin yağı

Çanakkale-Yenice Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Kuru Fasulye, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

ÇANKIRI 

 • Çankırı-Atkaracalar Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates
 • Çankırı-Bayramören Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates
 • Çankırı-Çerkeş Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri
 • Çankırı-Eldivan Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Çankırı-Ilgaz  Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Çankırı-Kızılırmak Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Çankırı-Korgun Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Çankırı-Kurşunlu Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates
 • Çankırı-Merkez Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 • Çankırı-Orta  Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri
 • Çankırı-Şabanözü Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Çankırı-Yapraklı Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

ÇORUM

 • Çorum-Alaca  Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
 • Çorum-Bayat  Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 • Çorum-Boğazkale Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Çorum-Dodurga Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Çorum-İskilip  Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Çorum-Kargı Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Çorum-Laçin Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Çorum-Mecitözü Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
 • Çorum-Merkez Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
 • Çorum-Oğuzlar Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Çorum-Ortaköy Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
 • Çorum-Osmancık Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
 • Çorum-Sungurlu Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
 • Çorum-Uğurludağ Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates

DENİZLİ 

 • Denizli-Acıpayam Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
 • Denizli-Babadağ Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Zeytin -Zeytin yağı
 • Denizli-Baklan  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Denizli-Bekilli  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
 • Denizli-Buldan  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Denizli-Çal Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Denizli-Çameli  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Denizli-Çardak Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri
 • Denizli-Çivril  Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Denizli-Güney Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı
 • Denizli-Honaz  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • Denizli-Kale Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Denizli-Merkezefendi Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Denizli-Pamukkale Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Denizli-Sarayköy Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Denizli-Serinhisar Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri
 • Denizli-Tavas  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı

DİYARBAKIR

 • Diyarbakır-Bağlar Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri
 • Diyarbakır-Bismil Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri
 • Diyarbakır-Çermik Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
 • Diyarbakır-Çınar Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
 • Diyarbakır-Çüngüş Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Diyarbakır-Dicle Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri
 • Diyarbakır-Eğil Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri
 • Diyarbakır-Ergani Arpa, Buğday, Çeltik, Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Diyarbakır-Hani Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
 • Diyarbakır-Hazro Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Diyarbakır-Kaya pınar Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri
 • Diyarbakır-Kocaköy Arpa, Buğday, Çeltik, Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri
 • Diyarbakır-Kulp Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
 • Diyarbakır-Lice Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Diyarbakır-Silvan Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri
 • Diyarbakır-Sur Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Diyarbakır-Yenişehir Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri
 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
 

 

Düzce-Akçakoca

 

 

Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Düzce-Cumayeri

 

 

Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Düzce-Çilimli

 

 

Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Düzce-Gölyaka

 

 

Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Düzce-Gümüşova

 

 

Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Düzce-Kaynaşlı

 

 

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Düzce-Merkez

 

 

Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Düzce-Yığılca

 

 

Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

 • Edirne-Enez Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Edirne-Havsa  Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Edirne-İpsala  Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Edirne-Keşan Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Soya, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 •  
 

 

Edirne-Lalapaşa

Arpa, Buğday, Çeltik, Kanola, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 

 

Edirne-Meriç

Arpa, Buğday, Çeltik, Kanola, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 

 

Edime-Merkez

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 

 

Edirne-Süloğlu

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Soya, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 

 

Edirne-Uzunköprü

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Elazığ-Ağın Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Elazığ-Alacakaya Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri
 • Elazığ-Ancak Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 • Elazığ-Baskil  Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Elazığ-Karakoçan Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Elazığ-Keban  Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Elazığ-Kovancılar Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Elazığ-Maden  Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Elazığ-Merkez  Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
 • Elazığ-Palu Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Elazığ-Sivrice  Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

ERZİNCAN

 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
Erzincan-ÇayırlıArpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Soya, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
Erzincan-İliçArpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf
Erzincan-KemahArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
Erzincan-KemaliyeArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
Erzincan-MerkezArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Soya, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
Erzincan-OtlukbeliArpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
Erzincan-RefahiyeArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Erzincan-TercanArpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Soya, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Erzincan-ÜzümlüArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Soya, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

ERZURUM İLİ DESTEKLEMELERİ

 • Erzurum-Aşkale Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Erzurum-Aziziye(Ilıca)  Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yula±:Patates
 • Erzurum-Çat Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri
 • Erzurum-Hınıs  Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Erzurum-Horasan Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Erzurum-İspir  Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Erzurum-Karaçoban Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates
 • Erzurum-Karayazı Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri
 • Erzurum-Köprüköy Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Erzurum-Narman Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Erzurum-Oltu

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 

 

Erzurum-Olur

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates
Erzurum-PalandökenArpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Erzurum-PasinlerArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Erzurum-PazaryoluArpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Erzurum-ŞenkayaArpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale Yem Bitkileri, Yulaf, Patates ‘
Erzurum-TekmanArpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri
Erzurum-TortumArpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut Tritikale Yem Bitkileri, Patates
Erzurum-UzundereArpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale Yem Bitkileri, Patates  ‘
Erzurum-YakutiyeArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

ESKİŞEHİR

 •  Eskişehir-Alpu  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
 • Eskişehir-Beylikova Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)
 • Eskişehir-Çifteler Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf,Patates, Soğan (Kuru)
 • Eskişehir-Günyüzü Arpa, Buğday, Çavdar, Kanola, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)
 • Eskişehir-Han  Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Eskişehir-İnönü Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Eskişehir-Mahmudiye Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
 • Eskişehir-Mihalgazi Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Eskişehir-Mihalıçcık

 

 

Arpa, Aspir, uğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bıtkılen, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)

 

 

Eskişehir-Odunpazarı

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
 

 

Eskişehir-Sarıcakaya

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

BArpa, buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
 

 

Eskişehir-Sivrihisar

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
 

 

Eskişehir-Tepebaşı

ARPA, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bıtkılen, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)

GAZİANTEP

 • Gaziantep-Araban Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Gaziantep-İslahiye Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Gaziantep-Karkamış Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Gaziantep-Nizip Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Gaziantep-Nurdağı Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
 • Gaziantep-Oğuzeli Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Gaziantep-Şahinbey Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin -Zeytin yağı
 

 

Gaziantep-Şehitkamil

 

 

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

 

 

Gaziantep-Yavuzeli

 

 

Arpa, Buğday, Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

GİRESUN

 • Giresun-Alucra Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates
 • Giresun-Bulancak Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay, Patates
 • Giresun-Çamoluk Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Giresun-Çanakçı Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Giresun-Dereli  Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Fındık
 • Giresun-Doğankent Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Giresun-Espiye Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Giresun-Eynesil Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Giresun-Görele  Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Giresun-Güce  Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Giresun-Keşap  Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Giresun-Merkez Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Giresun-Piraziz Yem Bitkileri, Fındık
 • Giresun-Ş.Karahisar Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates
 • Giresun-Tirebolu Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Giresun-Yağlıdere Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay

GÜMÜŞHANE

 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
 

 

Gümüşhane-Kelkit

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 

 

Gümüşhane-Köse

 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

 

 

Gümüşhane-Kürtün

 

 

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates

 

 

Gümüşhane-Merkez

 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates

 

 

Gümüşhane-Şiran

 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

 

 

Gümüşhane-Torul

 

 

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates

HAKKARİ 

Hakkari-Çukurca Buğday, Çeltik, Yem Bitkileri

Hakkari-Derecik Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Hakkari-Merkez Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Hakkari-Şemdinli Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Hakkari-Yüksekova Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

HATAY

Hatay-Altınözü  Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)

Hatay-Antakya  Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates, Soğan (Kuru)

Hatay-Arsuz Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)

Hatay-Belen Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)

Hatay-Defne Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)

Hatay-Dörtyol Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)

Hatay-Erzin Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin -Zeytin yağı

Hatay-Hassa Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin -Zeytin yağı

Hatay-İskenderun Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan(Kuru)

Hatay-Kırıkhan Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

Hatay-Kumlu*  Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin -Zeytin yağı, Patates, Soğan (Kuru)

Hatay-Payas Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

Hatay-Reyhanlı* Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates, Soğan (Kuru)

Hatay-Samandağ Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates, Soğan (Kuru)

Hatay-Yayladağı Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin -Zeytin yağı

* Su kısıtı kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama Sulama şartı aranmaktadır.

 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
 

 

Iğdır-Aralık

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Yem Bitkileri

 

 

Iğdır-Karakoyunlu

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Soya, Yem Bitkileri
 

 

Iğdır-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Soya, Yem Bitkileri
 

 

Iğdır-Tuzluca

 

 

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

ISPARTA

 • Isparta-Aksu Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri
 • Isparta-Atabey  Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Isparta-Eğirdir  Arpa, Buğday, Yem Bitkileri
 • Isparta-Gelendost Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Isparta-Gönen  Arpa, Aspir, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Isparta-Keçiborlu Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri
 • Isparta-Merkez  Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Isparta-Senirkent Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates
 • Isparta-Sütçüler Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Isparta-Şarkikaraağaç Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Isparta-Uluborlu Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri
Isparta-YalvaçArpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
Isparta-YenişarbadenıliArpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

İSTANBUL

 • İstanbul-Arnavutköy Arpa, Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • İstanbul-Avcılar Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • İstanbul-Başakşehir  Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri İstanbul-Beykoz Buğday, Yem Bitkileri
 • İstanbul-Beylikdüzü Arpa, Buğday, Yem Bitkileri
 • İstanbul-Büyükçekmece Arpa, Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • İstanbul-Çatalca Arpa, Buğday, Çeltik, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • İstanbul-Esenyurt Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • İstanbul-Pendik Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri
 • İstanbul-Sancaktepe Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf
 • İstanbul-Silivri Arpa, Buğday, Kanola, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • İstanbul-Şile Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf
 • İstanbul-Tuzla  Arpa, Buğday, Kanola, Yem Bitkileri, Yulaf

İZMİR

 • İzmir-Aliağa Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Balçova  Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Bayındır Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • İzmir-Bayraklı Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Bergama Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Beydağ  Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • İzmir-Bornova  Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Buca Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Çeşme Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Çiğli Buğday, Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • İzmir-Dikili Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • İzmir-Foça Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates, Soğan (Kuru)
 • İzmir-Gaziemir Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Güzelbahçe Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Karabağlar Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Karaburun Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Karşıyaka Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Kemalpaşa Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Kınık Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Kiraz Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yem Bitkileri, Yula( Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • İzmir-Menderes Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Menemen Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • İzmir-Narlıdere Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Ödemiş  Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • İzmir-Seferihisar Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Selçuk Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • İzmir-Tire  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates

KAHRAMANMARAŞ

 •  Kahramanmaraş-Afşin  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 • Kahramanmaraş-Andırın Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), YemBitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Kahramanmaraş-Çağlayancerit  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
 • Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
 • Kahramanmaraş-Ekinözü Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Kahramanmaraş-Elbistan Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Kahramanmaraş-Göksun Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Kahramanmaraş-Nurhak Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 • Kahramanmaraş- Onikişubat Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
 • Kahramanmaraş-Pazarcık Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Kahramanmaraş-Türkoğlu Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

KARABÜK

 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
 

 

Karabük-Eflani

 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

 

 

Karabük-Eskipazar

 

 

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

 

 

Karabük-Merkez

 

 

Arpa, Buğday, Çeltik, Tritikale, Yem Bitkileri

 

 

Karabük-Ovacık

 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

 

 

Karabük-Safranbolu

 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

 

 

Karabük-Yenice

 

 

Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

KARAMAN

 • Karaman-Ayrancı* Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Karaman-Başyayla Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Karaman-Ermenek Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
 • Karaman-  Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut,
 • Kazımkarabekir* Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Karaman-Merkez* Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • Karaman-Sarıveliler Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)

* Su kısıtı kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama Sulama şartı aranmaktadır.

 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
 

 

Kars-Akyaka

Arpa, Buğday, Çavdar, Mercimek, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Kars-Arpaçay

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Kars-Digor

 

 

Arpa, Buğday, Mercimek, Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Kars-Kağızman

 

 

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Kars-Merkez

Arpa, Buğday, Mercimek, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Kars-Sarıkamış

 

 

Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

 

 

Kars-Selim

 

 

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

 

 

Kars-Susuz

 

 

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

KASTAMONU

 • Kastamonu-Abana Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Zeytin – Zeytin yağı
 • Kastamonu-Ağlı Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Kastamonu-Araç Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Kastamonu-Azdavay Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Kastamonu-Bozkurt Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Kastamonu-Cide Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık
 • Kastamonu-ÇatalZeytin Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık
 • Kastamonu-Daday Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Kastamonu-DevrekaniArpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Kastamonu-DoğanyurtBuğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Kastamonu-HanönüArpa, Buğday, Çeltik, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri
Kastamonu-İhsangaziArpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Kastamonu-İneboluBuğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık
Kastamonu-KüreArpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf
Kastamonu-MerkezArpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Kastamonu-PınarbaşıArpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf
Kastamonu-Seydi1erArpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Kastamonu-ŞenpazarArpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf
Kastamonu-TaşköprüArpa, Buğday, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Kastamonu-TosyaArpa, Buğday, Çeltik, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

KAYSERİ

 • Kayseri-Akkışla Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Kayseri-Bünyan Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yula±:Patates
 • Kayseri-Develi  Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Kayseri-Felahiye Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Kayseri-Hacılar Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Kayseri-İncesu  Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf,Patates
 • Kayseri-Kocasinan Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Kayseri-Melikgazi 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Kayseri-Özvatan 

 

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Kayseri-PınarbaşıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Kayseri-SarıoğlanArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf,Patates
Kayseri-Sarız 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Kayseri-Talas 

 

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Kayseri-TomarzaArpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Kayseri-Yahyalı 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Kayseri-YeşilhisarArpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

KIRIKKALE

 • Kırıkkale-Bahşılı Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Kırıkkale-Balışeyh Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Kırıkkale-Çelebi Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Kırıkkale-Delice Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Kırıkkale-Karakeçili Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Kırıkkale-Keskin Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Kırıkkale-Merkez Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 

 

Kırıkkale-Sulakyurt

 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Nohut, Yem Bitkileri

 

 

Kırıkkale-Yahşihan

 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

KIRKLARELİ

 • Kırklareli-Babaeski Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Kırklareli-Demirköy Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Yulaf
 • Kırklareli-Kofçaz Arpa, Buğday, Çavdar, Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Kırklareli-Lüleburgaz Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Kırklareli-Merkez Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Kırklareli-Pehlivanköy  Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Kırklareli-Pınarhisar Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Kırklareli- Vize Arpa, Buğday, Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)

KIRŞEHİR

 

 

Kırşehir-Akpınar

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

 

 

Kırşehir-Boztepe*

 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Kırşehir-Çiçekdağı

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 

 

Kırşehir-Kaman

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Kırşehir-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Kırşehir-Mucur*

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

* Su kısıtı kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama Sulama şartı aranmaktadır.

KİLİS İLİ DESTEKLEMELERİ

 • Kilis-Elbeyli Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Kilis-Merkez Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
 • Kilis-Musabeyli Arp, Buğday, Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
 • Kilis-Polateli Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı,Soğan (Kuru)

KOCAELİ

 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
 

 

Kocaeli-Başiskele

 

 

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Kocaeli-Darıca

 

 

Arpa, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

 

 

Kocaeli-Derince

 

 

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Kocaeli-Dilovası

 

 

Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Kocaeli-Gebze

 

 

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Kocaeli-Gölcük

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Kocaeli-İzmit

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Kocaeli-Kandıra

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık
 

 

Kocaeli-Karamürsel

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Kocaeli-Kartepe

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 

 

Kocaeli-Körfez

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf

 KONYA 

 • Konya-Beyşehir Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates
 • Konya-Bozkır Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Konya-Cihanbeyli* Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 • Konya-Çeltik Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
 • Konya-Çumra*  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 • Konya-Derbent* Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Konya-Derebucak Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Konya-Doğanhisar* Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 • Konya-Emirgazi* Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri
 • Konya-Ereğli*  Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)
 • Konya-Güneysınır* Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Konya-Hadim Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 • Konya-Halkapınar* Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Konya-Hüyük Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 • Konya-Ilgın Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Konya-Kadınhanı Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf,Patates
 • Konya-Karapınar* Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 • Konya-Karatay* Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 • Konya-Kulu* Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Konya-Meram* Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Konya-Sarayönü* Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Konya-Selçuklu* Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Konya-Seydişehir Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 • Konya-Taşkent  Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri
 • Konya-Tuzlukçu* Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye,Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Konya-Yalıhüyük Arpa, Buğday, Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri
 • Konya-Yunak  Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 •  

* Su kısıtı kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama Sulama şartı aranmaktadır

KÜTAHYA

  
 

 

Kütahya-Altıntaş

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Kütahya-Aslanapa

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Kütahya-Çavdarhisar

 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

 

 

Kütahya-Domaniç

 

 

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Kütahya-Dumlupınar

 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Kütahya-Emet

 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

 

 

Kütahya-Gediz

 

 

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Kütahya-Hisarcık

 

 

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

 

 

Kütahya-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Kütahya-Pazarlar

 

 

Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Kütahya-Simav

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 

 

Kütahya-Şaphane

 

 

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

 

 

Kütahya-Tavşanlı

Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Yula±: Patates

MALATYA

 • Malatya-Akçadağ Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Malatya-Arapkir Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Malatya-Arguvan Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Malatya-Battalgazi Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Malatya-Darende Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Malatya-Doğanşehir Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Malatya-Doğanyol Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri
 • Malatya-Hekimhan Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Malatya-Kale Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 • Malatya-Kuluncak Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Malatya-Pötürge Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 • Malatya-Yazıhan Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Malatya-Yeşilyurt Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

MANİSA

 • Manisa-Alaşehir Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Manisa-Demirci Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Manisa-Gölmarmara Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Manisa-Gördes Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • Manisa-Kırkağaç Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Manisa-Köprübaşı Arpa, Buğday, Mercimek, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Manisa-Kula  Arpa, Buğday, Çavdar, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin -Zeytin yağı
 • Manisa-Salihli Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Manisa-Sarıgöl  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Yem Bitkileri, Zeytin -Zeytin yağı
 • Manisa-Saruhanlı Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin -Zeytin yağı
 • Manisa-Selendi Arpa, Buğday, Çavdar, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Yula( Zeytin – Zeytin yağı
 • Manisa-Soma  Arpa, Buğday, Mısı (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Manisa-Şehzadeler Arp, Buğda , Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Manisa-Turgutlu Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Manisa-Yunusemre Arpa_, Buğda, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

MARDİN 

 

 

Mardin-Derik*

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Mardin-Kızıltepe*

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Mardin-Mazıdağı

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri
 

 

Mardin-Midyat

 

 

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

 

 

Mardin-Nusaybin*

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri
 

 

Mardin-Ömerli

 

 

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

 

 

Mardin-Savur

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri
 

 

Mardin-Yeşilli

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

* Su kısıtı kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama Sulama şartı aranmaktadır.

MERSİN

 •  Mersin-Akdeniz Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Mersin-Anamur Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Mersin-Aydıncık Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Mersin-Bozyazı Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Mersin-Çamlıyayla Arpa, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin -Zeytin yağı
 • Mersin-Erdemli Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Mersin-Gülnar  Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Mersin-Mezitli

 

 

Buğday, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

 

 

Mersin-Mut

 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates

 

 

Mersin-Silifke

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Mersin-Tarsus

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates, Soğan (Kuru)
 

 

Mersin-Toroslar

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

 

 

Mersin-Yenişehir

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

 • Muğla-Bodrum  Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Muğla-Dalaman Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 • Muğla-Datça Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates,Soğan (Kuru)
 • Muğla-Fethiye  Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin -Zeytin yağı, Patates
 • Muğla-Kavaklıdere Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf,Zeytin – Zeytin yağı
 • Muğla-Köyceğiz Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
 • Muğla-Marmaris Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Muğla-Menteşe  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Muğla-Milas Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 

 

Muğla-Ortaca

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Muğla-Seydikemer

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Patates
 

 

Muğla-Ula

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Muğla-Yatağan

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 • Muş-Bulanık Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Muş-Hasköy Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 • Muş-Korkut Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 • Muş-Malazgirt  Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 • Muş-Merkez Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 • Muş-Varto  Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

NEVŞEHİR

 

 

Nevşehir-Avanos

 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

 

 

Nevşehir-Derinkuyu*

 

 

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

 

 

Nevşehir-Gülşehir*

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Nevşehir-Hacıbektaş

Arpa, sir, uğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bıtkilen, Yulaf, Patates
 

 

Nevşehir-Kozaklı

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates
 

 

Nevşehir-Merkez

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Nevşehir-Ürgüp

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

* Su kısıtı kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama Sulama şartı aranmaktadır.

 • Niğde-Altunhisar* Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,Patates, Soğan (Kuru)
 • Niğde-Bor* Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,Patates
 • Niğde-Çamardı Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,Yulaf, Patates
 • Niğde-Çiftlik*  Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Niğde-Merkez* Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

* Su kısıtı kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama Sulama şartı aranmaktadır.

 • Ordu-Akkuş Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık, Patates
 • Ordu-Altınordu Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Ordu-Aybastı  Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Ordu-Çamaş Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
 • Ordu-Çatalpınar Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Ordu-Çaybaşı  Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
 • Ordu-Fatsa Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
 • Ordu-Gölköy Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Ordu-Gülyalı  Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
 • Ordu-Gürgentepe Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Ordu-İkizce Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
 • Ordu-Kabadüz Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Ordu-Kabataş  Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Ordu-Korgan  Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Ordu-Kumru Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Ordu-Mesudiye Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-PerşembeMısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
Ordu-UlubeyMısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Ordu-ÜnyeMısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

OSMANİYE

 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
 

 

Osmaniye-Bahçe

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Osmaniye-Düziçi

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Osmaniye-Hasan beyli

Arpa, Buğday, Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Osmaniye-Kadirli

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Osmaniye-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
 

 

Osmaniye-Sumbas

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Osmaniye-Toprakkale

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
Rize-FındıklıMısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
Rize-GüneysuMısır (Dane), Yem Bitkileri, Yaş Çay
Rize-HemşinMısır (Dane), Yem Bitkileri, Yaş Çay, Patates
Rize-İkizdereMısır (Dane), Yem Bitkileri, Yaş Çay, Patates
Rize-İyidereMısır (Dane), Yem Bitkileri, Yaş Çay
Rize-KalkandereMısır (Dane), Yem Bitkileri, Yaş Çay
Rize-MerkezMısır (Dane), Yem Bitkileri, Yaş Çay
Rize-PazarMısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay

SAKARYA

 • Sakarya-Adapazarı Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Sakarya-Akyazı  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
 • Sakarya-Arifıye Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
 • Sakarya-Erenler Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates, Soğan (Kuru)
 • Sakarya-Ferizli Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık
 • Sakarya-Geyve  Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)
 • Sakarya-Hendek Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
 • Sakarya-Karapürçek  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
 • Sakarya-Karasu Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
 

 

Sakarya-Kaynarca

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Sakarya-Kocaali

 

 

Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Sakarya-Pamukova

 

 

Buğday, Yem Bitkileri, Fındık, Zeytin – Zeytin yağı, Soğan (Kuru)

 

 

Sakarya-Sapanca

 

 

Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Sakarya-Serdivan

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık

 

 

Sakarya-Söğütlü

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Sakarya-Taraklı

 

 

Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık

SAMSUN

 • Samsun-Alaçam Arpa, Buğday, Çeltik, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık
 • Samsun-Asarcık Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
 • Samsun-Atakum Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
 • Samsun-Ayvacık Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık
 • Samsun-Bafra  Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Samsun-Canik  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık
 • Samsun-Çarşamba Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık
 • Samsun-Havza  Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 • Samsun-İlkadım Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık
 • Samsun-Kavak  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri
Samsun-LadikArpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
Samsun-Ondokuz MayısArpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Sanısun-SahpazarıÇeltik, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Samsun-TekkeköyArpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Samsun-TermeBuğday, Çeltik, Mısır (Dane), Soya, Yem Bitkileri, Fındık
Samsun-VezirköprüArpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
Samsun-YakakentArpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
 • Siirt-Baykan Arpa, Buğday, Mercimek, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
 • Siirt-Eruh  Arpa, Buğday, Mercimek, Yem Bitkileri
 • Siirt-Kurtalan  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Siirt-Merkez Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Siirt-Pervari Arpa, Buğday, Yem Bitkileri
 • Siirt-Şirvan Arpa, Buğday, Yem Bitkileri
 • Siirt-Tillo  Arpa, Buğday, Yem Bitkileri
 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
 

 

Sinop-Ayancık

 

 

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Sinop-Boyabat

 

 

Arpa, Buğday, Çeltik, Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Sinop-Dikmen

 

 

Arpa, Buğday, Çeltik, Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Sinop-Durağan

 

 

Arpa, Buğday, Çeltik, Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Sinop-Erfelek

 

 

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

 

 

Sinop-Gerze

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Sinop-Merkez

 

 

Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Zeytin – Zeytin yağı

 

 

Sinop-Saraydüzü

 

 

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Yem Bitkileri

 

 

Sinop-Türkeli

 

 

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık

 • Sivas-Akıncılar  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Sivas-Altınyayla Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Sivas-Divriği Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Sivas-Doğanşar Arpa, Buğday, Yem Bitkileri
 

 

Sivas-Gemerek

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Sivas-Gölova

 

 

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Sivas-Gürün

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Sivas-Hafik

 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

 

 

Sivas-İmranlı

 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

 

 

Sivas-Kangal

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Sivas-Koyulhisar

 

 

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates

 

 

Sivas-Merkez

 

 

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

 

 

Sivas-Suşehri

Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 

 

Sivas-Şarkışla

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Sivas-Ulaş

 

 

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

 

 

Sivas-Yıldızeli

 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

 

 

Sivas-Zara

 

 

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

ŞANLIURFA

 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
 

 

Şanlıurfa-Akçakale

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Şanlıurfa-Birecik

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Şanlıurfa-Bozova

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Şanlıurfa-Ceylanpınar

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Şanlıurfa-Eyyübüye

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Şanlıurfa-Half eti

 

 

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeyti n – Zeytin yağı

 

 

Şanlıurfa-Haliliye

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Şanlıurfa-Harran

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Şanlıurfa-Hilvan

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Şanlıurfa-Karaköprü

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Şanlıurfa-Siverek

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Şanlıurfa-Suruç

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Şanlıurfa-Viranşehir*

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

* Su kısıtı kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama Sulama şartı aranmaktadır.

 

 

Şırnak-Güçlükonak

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Şırnak-İdil

Arp, Buğda, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Şırnak-Merkez

 

 

Arpa, Buğday, Mercimek, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

 

 

Şırnak-Silopi

Arpa, Buğday, Mısı: (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Şırnak-Uludere

 

 

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

TEKİRDAG

 • Tekirdağ-Çerkezköy Arpa, Buğday, Kanola, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Tekirdağ-Çorlu Arpa, Buğday, Kanola, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık) Yem Bitkileri
 • Tekirdağ-Ergene ARPA, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Tekirdağ-Hayrabolu Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Tekirdağ-Kapaklı Arpa, Buğday, Kanola, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık) Yem Bitkileri
 • Tekirdağ-M.Ereğlisi ARPA, B_uğday, Mısır (Dane), Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)
 • Tekirdağ-Malkara ARPA, Buğday, Çeltik, Kanola, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Tekirdağ-Muratlı ARPA, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 

 

Tekirdağ-Saray

Arpa, Buğday, Kanola, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)
 

 

Tekirdağ-Süleymanpaşa

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yula±:Soğan (Kuru)
 

 

Tekirdağ-Şarköy

Arpa, Buğday, Çavdar, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 • Tokat-Almus Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri
 • Tokat-Artova Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 • Tokat-Başçiftlik Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates
 • Tokat-Erbaa Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık, Patates, Soğan (Kuru)
 • Tokat-Merkez Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)
 • Tokat-Niksar Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)
 • Tokat-Pazar Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)
 • Tokat-Reşadiye  Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates
 • Tokat-Sulusaray Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Tokat-Turhal Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
 

 

Tokat-Yeşilyurt

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Tokat-Zile

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

TRABZON

 •  Trabzon-Akçaabat Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay,Patates
 • Trabzon-Araklı  Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Trabzon-Arsin Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Trabzon-Beşikdüzü Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Trabzon-Çarşıbaşı Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay, Patates Trabzon-Çaykara Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Trabzon-Dernekpazarı Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay Trabzon-Düzköy Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Trabzon-Hayrat Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Trabzon-Köprübaşı Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Trabzon-Maçka Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates
 • Trabzon-Of  Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Trabzon-Ortahisar Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay, Patates
 • Trabzon-Sürmene Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
 • Trabzon-Şalpazarı Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Trabzon-TonyaMısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Trabzon-VakfıkebirMısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay, Patates
Trabzon-YomraMısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay, Patates

TUNCELİ

 • Tunceli-Çemişgezek Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
 • Tunceli-Hozat Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 • Tunceli-Mazgirt Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri
 • Tunceli-Merkez  Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri
 • Tunceli-Nazımiye Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri
 • Tunceli-Ovacık  Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 • Tunceli-Pertek Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 • Tunceli-Pülümür Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 

 

Uşak-Karahallı

 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Kanola, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

 

 

Uşak-Merkez

Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
 

 

Uşak-Sivaslı

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 

 

Uşak-Ulubey

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf
 • Van-Bahçesaray  Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri
 • Van-Başkale Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri
 • Van-Çaldıran Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Van-Çatak  Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Van-Edremit Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
 • Van-Erciş Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Van-Gevaş  Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Van-Gürpınar Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Van-İpekyolu Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Van-Muradiye Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 • Van-Özalp  Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
 • Van-Saray  Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri
 • Van-Tuşba  Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

YALOVA 

 

 

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
 

 

Yalova-Altınova

 

 

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı

 

 

Yalova-Armutlu

 

 

Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytin yağı

 

 

Yalova-Çınarcık

 

 

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı

 

 

Yalova-Çiftlikköy

Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı
 

 

Yalova-Merkez

 

 

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı

 

 

Yalova-Termal

 

 

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytin yağı

 YOZGAT 

Yozgat-Akdağmadeni Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Yozgat-Aydıncık Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Yozgat-Boğazlıyan Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates

Yozgat-Çandır Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Yozgat-Çayıralan Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Yozgat-Çekerek  Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

 

 

Yozgat-Kadışehri

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
 

 

Yozgat-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 

 

Yozgat-Saraykent

 

 

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

 

 

Yozgat-Sarıkaya

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 

 

Yozgat-Sorgun

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
 

 

Yozgat-Şefaatli

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 

 

Yozgat-Yenifakılı

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
 

 

Yozgat-Yer köy

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

ZONGULDAK 

 • Zonguldak-Alaplı Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
 • Zonguldak-Çaycuma Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri , Fındık
 • Zonguldak-Devrek Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık
 • Zonguldak-Ereğli Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık
 • Zonguldak-Gökçebey Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık
 • Zonguldak-Kilimli Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri , Fındık
 • Zonguldak-Kozlu Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık
 • Zonguldak-Merkez Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.